INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SZTUCZNEJ ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

1 . DANE OGÓLNE
Producent:
TECHNOCHEM
ul. Przyszłości 15
67-100 Nowa Sól
Montaż:
TECHNOCHEM
ul. Przyszłości 15
67-100 Nowa Sól
Obiekt:
Sztuczna ściana wspinaczkowa do wspinaczki z asekuracją górną oraz asekuracją dolną. Ściana wykonana zgodnie z PN – EN 12572-1:2009 Sztuczne ściany wspinaczkowe.
Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań SŚW z punktami asekuracyjnymi.
Największa dopuszczalna liczba wspinaczy na sztucznej ścianie wspinaczkowej: 12 wspinaczy
Asekuracja:
– 8 indywidualnych punktów asekuracji górnej,
– 10 układów indywidualnej asekuracji dolnej (dla dróg wspinaczkowych z indywidualnymi punktami asekuracyjnymi umożliwiającymi wspinaczkę z asekuracja dolną).
Maksymalna liczba dróg jednocześnie użytkowanych: 6 dróg wspinaczkowych

2 . CHARAKTERYSTYKA ŚCIANY
Ściana umożliwia wspinaczkę z asekuracja górną oraz asekuracją dolną. Ściana wspinaczkowa została zamontowana do ściany hali sportowej. Ściana zbudowana została na bazie płyt drewnopochodnych – sklejki wraz z elementami panelami imitującymi naturalną rzeźbę skały. Ściana zawiera sekcje pionowe, połogie, przewieszki, przewieszony kant, formacje wspinaczkowe typu zacięcia, płaszczyzny umożliwiające doskonalenie wspinaczki techniką Dulfera.
Wymiary ściany:

  • szerokość: 11 m
  • wysokość: 8 m
  • powierzchnia użytkowa: ok. 116 m2

Zasady konstrukcji
Pokrycie ściany tworzą panele wspinaczkowe na bazie płyt drewnopochodnych pokryte strukturą piaskową oraz panele wspinaczkowe imitujące naturalną skałę.
Panele wspinaczkowe mocowane są do konstrukcji ściany wspinaczkowej. W panelach znajdują się gniazda do montażu chwytów wspinaczkowych. Ściana wspinaczkowa posiada zamontowane poniżej górnej krawędzi punkty indywidualnej asekuracji górnej. Każdy punkt indywidualnej asekuracji górnej złożony jest z 2
indywidualnych punktów asekuracyjnych (plakietek) połączonych razem nierdzewnym łańcuchem tworząc punkt centralny – pierścień przeznaczony do zakładania asekuracji.
Ściana umożliwia wspinaczkę z asekuracją dolną. Asekurację zapewniają indywidualne punkty asekuracyjne zamontowane do konstrukcji ściany tworzące 2 pionowe torywspinaczkowe (dot. wspinaczki z dolną asekuracją). Drogi wspinaczkowe zostały wyznaczone kolorami chwytów, aby zachować czytelność przebiegu dróg zaleca się układanie 15 do 20 dróg w określonych kolorach. Możliwe są łączenia sąsiadujących kolorów ułatwiające wspinaczkę (Np. droga „biała” i „czerwona” przebiegają obok siebie – można dla ułatwienia ustalić wariant drogi „biało-czerwony”, używa się wtedy większej ilości chwytów, przez co wspinaczka staje się łatwiejsza. W ten sposób można podwoić ilość dróg na ściance).

3 . WYPOSAŻENIE ŚCIANY
Wraz ze ścianą producent dostarczył dodatkowy osprzęt wspinaczkowy:
– ekspresy – 10 szt
– przyrządy do asekuracji typu kubek asekuracyjny – 9 sztuk;
– karabinki HMS zakręcane – 9 sztuk;
– liny statyczne – 20 m – 9 sztuk;
– lina dynamiczna – 20 m – 1 sztuka;
– uprzęże regulowane – 18 sztuki;
– pętle wspinaczkowe – 3 sztuki;
– chwyty wspinaczkowe i śruby z gniazdem imbusowym – 580 sztuk;
– klucz imbusowy – 1 szuka;
– tabliczka znamionowa – 1 sztuka;
– regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej – 1 sztuka.
Wyposażenie nie stanowi integralnej części dostarczonej ściany wspinaczkowej. Dostarczony osprzęt spełnia wymagania bezpieczeństwa dla sprzętu wspinaczkowego (sprzętu ochrony indywidualnej PPE). Wszystkie wyroby posiadają oznakowanie CE.

4 . EKSPLOATACJA ŚCIANY
Stan techniczny
– Należy zwracać uwagę na stan techniczny ściany a w szczególności na punkty mocowań paneli wspinaczkowych, konstrukcji ściany oraz elementów systemu asekuracji.
– Nie wolno dokonywać żadnych zmian w elementach konstrukcyjnych bez porozumienia z producentem.
– Właściciel obiektu zobowiązany jest do okresowego przeglądu stanu technicznego ściany. Przez okres gwarancyjny taki przegląd wykonuje producent ścianki.
Chwyty
– Należy na bieżąco doglądać stanu chwytów wspinaczkowych.
– Wszystkie luźne chwyty należy dokręcać.
– Pęknięte chwyty należy niezwłocznie wymieniać.
– Nie należy dokręcać chwytów ze zbyt wielką siłą – może powodować to pękanie chwytów.
– Właściciel/użytkownik może dokonywać zmian w konfiguracji chwytów według własnego uznania.
Korzystanie z asekuracji
– Każdy punkt indywidualnej asekuracji górnej złożony jest z 2 punktów asekuracyjnych (plakietek) połączonych razem nierdzewnym łańcuchem tworząc punkt centralny –pierścień przeznaczony do zakładania asekuracji. Przeznaczony jest do przyjęcia (wpięcia) tylko 1 liny asekuracyjnej.
– Lina do asekuracji górnej powinna być wpięta w dolny pierścień punktu centralnego łączącego oba punkty asekuracji górnej.
– Nie wolno wpinać więcej niż jednej liny asekuracyjnej w punkt asekuracyjny.
– Nie wolno wpinać liny asekuracyjnej tylko w jedną plakietkę górnego stanowiska asekuracyjnego.
– Podczas wspinania z dolną asekuracją należy wpinać się do wszystkich punktów asekuracyjnych będących w linii pokonywanej drogi wspinaczkowej.
– Nie wolno wykorzystywać pojedynczego punktu asekuracyjnego (przelotowego) przeznaczonego do asekuracji dolnej jako punktu (stanowiska) asekuracyjnego do asekuracji górnej.
– Nie wolno przekraczać dopuszczalnej liczby wspinaczy na ścianie.
– Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących we wspinaczce.
– Nie wolno jednocześnie wspinać się na drogach wspinaczkowych sąsiadujących ze sobą jeśli miałoby to stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników ścianki.
Utrzymanie czystości
– Podczas korzystania ze ściany powierzchnia ściany oraz chwyty będą ulegać zabrudzeniom. Ze względów estetycznych powierzchnię ściany można zmywać wodą. Wtrakcie eksploatacji następować będzie naturalny proces wygładzania się chwytów. Chwyty wspinaczkowe można czyścić twardą szczotką ryżową, małe chwyty np. szczoteczką do zębów.
– Nie należy stosować żadnych substancji zwiększających przyczepność poza magnezją wspinaczkową.

5 . BEZPIECZEŃSTWO
– Uprawianie wspinaczki na sztucznej ścianie może być niebezpieczne dla zdrowia lub życia.
– Producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe podczas wspinaczki będące wynikiem nie stosowania się do zasad bezpieczeństwa we wspinaczce.
– Producent ponosi odpowiedzialność jedynie za wypadki wynikające z wad produktu.
– Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa oraz zasad asekuracji podczas wspinaczki.
– Niezbędne jest przeszkolenie osób korzystających ze ścianki oraz przeszkolenie obsługi ścianki.
– Zgodnie z istniejącymi przepisami szkolenia takie mogą prowadzić uprawnieni instruktorzy.
– Właściciel ścianki jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na obiekcie.

Sporządził:
Wojciech Wojnicz
instruktor wspinaczki sportowej
leg. instr. nr 3927/PAS/2010
www.CLIMBINGPLANET .pl
Zielonogórska Szkoła Wspinania
NIP: 929-167-46-46
REGON: 080226236
Centrum Rezon