REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

1. Korzystając ze ścianki wspinaczkowej należy zapoznać się z regulaminem

ścianki i stosować się do jego zaleceń.

2. Korzystać ze ścianki wspinaczkowej można jedynie w obecności personelu

dyżurnego (instruktora lub operatora ściany).

3. Ze ścianki wspinaczkowej mogą korzystać samodzielnie osoby przeszkolone,

posiadające odpowiedni dokument o ukończeniu kursu wspinaczki podpisany

przez instruktora Polskiego Związku Alpinizmu bądź właściwego instruktora

sportu lub rekreacji.

4. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodziców lub prawnych

opiekunów na udział w zajęciach na ścianie wspinaczkowej.

5. Osoby pełnoletnie muszą podpisać osobiście stosowne oświadczenie.

6. Ćwicząc na ścianie wspinaczkowej należy korzystać z materacy

gimnastycznych, które układamy pod ścianką oraz należy wyznaczyć „strefę

ścianki”, w obrębie której nie wolno przebywać innym osobom poza

ćwiczącymi.

7. Osoby uczestniczące w zajęciach, które nie wspinają się muszą przebywać

poza strefą ścianki. W strefie ścianki nie mogą znajdować się żadne

przedmioty oraz urządzenia nie będące aktualnie używanym sprzętem

asekuracyjnym.

8. Maksymalna ilość osób mogących jednocześnie się wspinać określa tabliczka

znamionowa zamontowana na ściance wspinaczkowej.

9. Nad bezpieczeństwem użytkowników ścianki, przestrzeganiem regulaminu

oraz porządku czuwa personel dyżurujący (instruktor bądź operator ścianki).

10. Personel ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwie,

stwarzające zagrożenie lub łamiące przepisy zawarte w regulaminie.

11. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić sprzęt, upewniając się o jego

dobrym stanie.

12. Sprzęt i urządzenia ścianki należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.

13. Zabrania się wspinaczki a także przebywania pod osobą wspinającą się.

Nie należy przechodzić ani zatrzymywać się pod wspinającymi. Nie wolno

hałasować i przeszkadzać wspinającym się.

14. Zabrania się samodzielnego dokonywania zmian w konfiguracji ścianki.

Do dokonywania wszelakich zmian na ścianie uprawniony jest jedynie

personel dyżurujący (instruktor lub operator ściany).

15. Linę z uprzężą łączyć można jedynie za pomocą węzła ósemkowego. Zabrania

się łączenia liny z uprzężą za pomocą karabinka !!

16. Każda osoba nie znająca podstawowych zasad asekuracji oraz wiązania węzła

jest zobowiązania do poinformowania o tym personel dyżurujący.

17. O doznanych kontuzjach oraz zauważonych nieprawidłowościach należy

bezzwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia.

Centrum Rezon