Zasady ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego REZON w Plewiskach zwanego dalej Klubem.
2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień.
3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.
5. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
6. Na terenie Klubu zabrania się;
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
b) używania tytoniu
c) wnoszenie i używania sterydów, narkotyków, a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
d) wprowadzania zwierząt
e) handlu i akwizycji
f) naklejania i pozostawiania reklam
g) wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
7. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-23.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8.00-22.00. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia Klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
8. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do korzystania z szafki, na czas przebywania w Klubie. Sugerujemy posiadanie własnej kłódeczki, co zapewni bezpieczeństwo pozostawionych rzeczy. Po skorzystaniu z usługi należy zwolnić szafkę.
9. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
10. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
12. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.
13. Na kort zabrania się wnoszenia rzeczy niebędących elementem wyposażenia stroju gracza squasha czyli napoi, ręczników, zegarków, kluczy, telefonów komórkowych itp. mogących stworzyć zagrożenie zdrowia na korcie
14. Na terenie Klubu obowiązuje zastosowanie się do zaleceń obsługi klubu i instruktorów.
15. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje klientów.
16. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
17. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub ma prawo do wykreślenia klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
18. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Centrum REZON.
19. Klient ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego REZON.

Regulamin rezerwacji i korzystania z kortów do squash

1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
2. Dozwolone jest przedłużenie gry max do 5 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można w recepcji w dniu korzystania z kortów.
4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem „non marking” . W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy Klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
5. Zasady rezerwacji kortów:
a)Rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
b) Rezerwacja kortu on-line możliwa jest po założeniu konta w naszym programie do rezerwacji.
c) Anulacja rezerwacji lub udziału w zajęciach jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielnie w systemie on-line lub po przez recepcjonistę Centrum REZON. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich klientów jako dostępny.
d) Nieterminowa anulacja kortu lub zajęć lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu lub za zajęcia.
6. Zakładając konto w Centrum REZON klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Marek Frankiewicz Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne REZON swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Marek Frankiwicz Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne REZON, ul. Kolejowa 32‎, 62-064 Plewiska
7. Podczas rejestracji w Centrum REZON, klient zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres email oraz aktualny numer telefonu.
8. Karnety i opłacone rezerwacje upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Oferowane Karnety na 6 wejścia są do wykorzystania w ciągu 30 dni, od daty zakupu. Opłacony karnet/pojedyncza rezerwacja nie podlega zwrotowi lub zamianie.                                                         9. Wysokość opłat za korzystanie z kortu podaje do wiadomości tabela opłat umieszczona w recepcji oraz na stronie internetowej Klubu.
10. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez instruktora lub innego pracownika Klubu.
11. W Klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
12. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki, aby przygotować organizm na intensywny wysiłek fizyczny.
13. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.
14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
15. Wejście na kort oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Centrum Rezon