Regulamin Centrum Wspinaczkowego Rezon

 1. Korzystać ze ściany można jedynie w obecności personelu dyżurnego (instruktora lub operatora ściany).
 2. Osoby pełnoletnie muszą osobiście podpisać stosowne oświadczenie.
 3. Samodzielnie mogą się wspinać osoby pełnoletnie oraz młodzież od 16 roku życia z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 4. Nad bezpieczeństwem użytkowników ściany, przestrzeganiem regulaminu i porządkiem czuwa personel dyżurny (instruktor lub operator ściany).
 5. Liczbę osób mogących wspinać się jednocześnie określa personel dyżurny.
 6. Personel ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwe, stwarzające zagrożenie lub łamiące przepisy zawarte w regulaminie.
 7. Wstęp na ścianę dozwolony jest tylko w butach treningowych lub w dowolnym obuwiu zamiennym.
 8. Do dokonywania wszelkich zmian na ścianie uprawniony jest jedynie personel i osoby przez niego wyznaczone.
 9. Wspinanie bez asekuracji dozwolone jest nad szarymi materacami.
 10. W strefie zeskoku ze ściany nie wolno przebywać gdy ktoś się wspina.
  W strefie zeskoku nie wolno pozostawiać sprzętu wspinaczkowego i innych przedmiotów.
 11. Wspinanie z asekuracją górną dozwolone jest wyłącznie na drogach wyposażonych w stanowiska asekuracyjne i liny.
 12. Wspinanie z asekuracją dolną dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyposażonych w punkty asekuracyjne. Do wspinania z asekuracją dolną są dopuszczone tylko osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie z tego zakresu.
 13. Do wspinania z asekuracją dolną należy używać liny przeznaczonej do tego celu. Lina powinna posiadać wszystkie niezbędne atesty, a jej użytkowanie musi być zgodne z zaleceniami producenta.
 14. Bezwzględnie zabronione jest wspinanie się pod inną osobą będącą już na ścianie.
 15. Przed rozpoczęciem treningu należy sprawdzić sprzęt.
 16. Sprzętu i urządzeń ściany należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 17. Linę z uprzężą łączyć można wyłącznie z zastosowaniem podwójnej ósemki. Bezwzględnie zakazane jest łączenie liny z uprzężą za pośrednictwem karabinka.
 18. Każda osoba nie znająca podstawowych zasad asekuracji oraz sposobu wiązania podwójnej ósemki jest zobowiązania do poinformowania o tym personelu dyżurującego.
 19. O doznanych kontuzjach oraz zauważonych nieprawidłowościach należy bezzwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia lub personel dyżurny.
 20. Prowadzenie działalności szkoleniowej na terenie ściany wymaga wcześniejszego uzgodnienia z CW Rezon.
Centrum Rezon